Skip to main content

Zašto treba koristiti WAIS-IV-SR?

  • komplet WAIS IV SRWAIS-IV-SR je u kategoriji odličnog mernog instrumenta sa brojnim dobrim stranama. Donosi značajno poboljašanje u dijagnostici u odnosu na WAIS III, a pogotovo u odnosu na verzije testa koje su ranije korišćene u Srbiji. Poseduje nove norme (jer normativne informacije moraju biti savremene i reprezentativne za datu populaciju) i omogućava visoko pouzdanu i validnu procenu intelektualnih sposobnosti.
  • WAIS IV – za razliku od ranijih verzija - teorijski je zasnovan test; ova verzija je napravljena sa primarnom idejom da odrazi najnovija saznanja iz teorije inteligencije, kognitivnog razvoja odraslih i kognitivnih neuronauka. Teorijski konstrukti fluidnog rezonovanja, radne memorije i brzine obrade takođe su bile od posebnog značaja tokom razvoja ove verzije testa. Faktorska analiza, sa 4 a priori definisana faktora, pokazala je da on pokriva četiri široke sposobnosti drugog reda CHC modela. Radikalna reorganizacija testa prema važećem modelu sposobnosti predstavlja dobar korak u njegovom razvoju.
  • WAIS-IV omogućava identifikaciju celokupnog raspona intelektualnih sposobnosti (od intelektualne darovitosti do nivoa intelektualne retardacije) – povećan je IQtot opseg (od 40 do 160) dodavanjem veoma lakih i veoma teških ajtema. Konormiran je sa Wechslerovom skalom pamćenja (WMS-IV-SR) čime se obezbeđuje kompletnija slika kognitivnog funkcionisanja, kao i predikcija memorijskih kapaciteta na osnovu sposobnosti, kao i tumačenje postignuća na testovima memorije u kontekstu sposobnosti.