Skip to main content

Copyright obaveštenje

Testovi i knjige iz naše ponude zaštićeni su autorizovani proizvodi

copyrightReprodukovanje ili prenošenje u bilo kom obliku i bilo kojim sredstvima u druge medije, uključujuči elektronsko ili mehaničko kopiranje i snimanje u informacione sisteme, nije dozvoljeno bez prethodne pismene saglasnosti izdavača. Reprodukovanje delova zaštićenih testova ili listova za odgovore, bez obzira na to jesu li za prodaju ili ponuđeni besplatno, direktno je kršenje Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije.

Takođe, nije dozvoljena adaptacija, modifikacija ili izrada posebnih verzija bez prethodnog pismenog odobrenja izdavača. Pismeno odobrenje vlasnika autorskih i izdavačkih prava (copyrighta) nužno je pri:

  • svakoj modifikaciji, adaptaciji ili bilo kakvom menjanju standardne verzije psihodijagnostičkog sredstva (npr. dodavanje ili izbacivanje ajtema, skraćivanje skala i sl.),
  • svakom prevođenju testa ili dela testa na jezik na kojem trenutno nije dostupan,
  • pri svakom korišćenju samo određenog dela testa koji odstupa od standardizovanog načina primene tog instrumenta,
  • pri svakom objavljivanju ajtema ili delova testovnog materijala (tabele, slike, grafikoni) u sklopu publikacije ili kvalifikacijskog rada.

Korisnike obaveštavamo da neautorizovana adaptacija, modifikacija ili posebna verzija nekog instrumenta može uticati na valjanost test. Navedene radnje se smatraju povredom autorskih prava i za posledicu mogu imati pokretanje sudskog spora.

Dozvola za upotrebu zaštićenih normi

copyright1Sinapsa edicije ima isključivo pravo autorizovati reprodukcije objavljenih testova, uključujući i norme. Kopiranje normi bez autorizacije je zabranjeno prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima, a odnosi se i na unos podataka u kompjuterski program za obradu, ocenjivanje i izveštavanje o rezultatima testa.

Osobe ili ustanove koje žele da koriste norme u vlasništvu Sinapsa edicije mogu podneti pismeni zahtev. Dozvola sa naše strane za korišćenje normativnih podataka ne garantuje tačnost i ne znači preuzimanje odgovornosti za tačnost obrade podataka, ocenjivanje ili izveštavanje o rezultatima testa.

 

Sadržaj web stranice

Kompletan sadržaj web stranice nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta Sinapsa edicije, bez obzira o kojem se mediju radi, obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje izdavača. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede, u adekvatnom obliku, da je "informacija preuzeta sa sajta http://www.sinapsaedicije.rs/" i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.