• 16 pf.png
 • bdi_II.png
 • mmse-2.png
 • neo-ffi.png
 • neo-pi-r.png
 • pai.png
 • rcft.png
 • stai.png
 • tn.png
 • toi-se.png

ADOS-2 – Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma

Email
DATUM ODRŽAVANJA: 17-20.05.2021.
GRUPA SE FORMIRA KAKO PRISTIŽU PRIJAVE. UPLATOM KOTIZACIJE REZERVIŠETE SVOJE MESTO ZA UČEŠĆE.
PRIJAVA NA MEJL: [email protected]
(navesti: ime i prezime učesnika, naziv radne organizacije, kontakt podatke i PIB)
Cena: 192.000,00 Din.
Opis

Autori: Catherine Lord i Michael Rutter

Izdavač: Naklada Slap

Predavač: doc. dr sc. Sanja Šimleša

Datum održavanja: 17-20.05.2021.

Vreme održavanja: 9:00 – 16:00 sati

Mesto: Kopernikova 6, Beograd

Napomena: Zbog specifičnosti ove edukacije cena edukacije je fiksna.
Polaznici koji otkažu svoje učešće na edukaciji 20 dana pre njenog održavanja mogu ostvariti povraćaj celokupnog iznosa, a polaznici koji svoje učešće otkažu 10 dana pre održavanja mogu ostvariti povraćaj od 50% celokupnog iznosa.

 

ADOS-2 je opservacijski protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku dijagnostike poremećaja iz spektra autizma i namenjen je širokom uzrastnom rasponu ispitanika (od 12 meseci do odraslog doba). Omogućava standardizovanu procenu komunikacijskih veština, interakcije, igre i sveukupnog opšteg ponašanja pojedinaca, kao i strukturirano kodiranje istih. Instrument sadrži 5 modula koji su prilagođeni na hrvatski jezik, listove za odgovore na hrvatskom jeziku i priručnik.

Celokupna edukacija traje 5 dana i omogućava polaznicima pregled svih 5 modula instrumenta, i iskustvo samostalne primene pojedinih zadataka na ispitanicima sa sumnjom na poremećaj iz spektra autizma. Po završetku četvrtog dana polaznici mogu samostalno primenjivati ovaj instrument.

Prvi dan edukacije uključuje informacije o dijagnostici poremećaja iz spektra autizma i strukturi samog instrumenta, kao i o teorijskim postavkama na kojima se temelji nastanak ovog psihodijagnostičkog instrumenta. Ostatak prvog dana edukacije posvećen je analizi zadataka Modula za malu decu (do 30 meseci) i Modula 1 ADOS-a-2, kako bi se polaznici što bolje pripremili za njihovu samostalnu primenu sledećeg dana.

Drugi dan edukacije počinje procenom deteta koju polaznici, uz superviziju, sprovode s detetom ranog uzrasta, sprovodeći zadatke Modula za malu decu i Modula 1, nakon čega samostalno kodiraju odgovore i reakcije deteta i komentarišu svoja zapažanja s predavačima. Ostatak dana namenjen je za pripremu za Modul 2, koji se primenjuje trećeg dana. Takođe, treći dan edukacije uključuje pripremu za Module 3 i 4, koji se primenjuju četvrti dan edukacije s adolescentom ili odraslom osobom. Ostatak četvrtog dana edukacije namenjen je za pregled najčešćih „zamki i grešaka“ u primeni i kodiranju kao i rešavanje ostalih nedoumica.

Termin petog dana naknadno se dogovara s polaznicima jer se odvija nakon što su polaznici imali priliku da primene ADOS-2 u nekoliko navrata i jednu primenu snime, te svoj snimak pošalju u Sinapsa ediciju. Na petom danu polaznicima će biti date povratne informacije o primeni testa ADOS-2, ali i pojedinačni saveti i uputstva.

Specifičnost edukacije za ADOS-2 je da uključuje ispitivanje tri učesnika s kojima će polaznici moći uvežbavati primenu i ispitivanje pojedinog modula testa, nakon čega sledi detaljno razmatranje uočenih ponašanja i njihovo kodiranje. Ovako osmišljena edukacija zapravo je kombinacija kliničkih i naučnih radionica koje se nude u drugim zemljama (i variraju u svome opsegu), pa zato omogućuje polaznicima upoznavanje sa SVIM modulima hrvatske adaptacije ovog instrumenta i samostalnu primenu na deci/osobama s poremećajima iz autističnog spektra.

 

Dodatne informacije

Edukacija je namenjena psiholozima, logopedima, pedijatrima, psihijatrima, doktorima medicine i edukacijskim rehabilitatorima.

Petodnevna edukacija obavezna je za korišćenje ovog psihodijagnostičkog instrumenta, a uz teorijska znanja omogućava i trening i sticanje praktičnih znanja iz primene ovog instrumenta.

Zbog složenosti i zahtevnosti teme i ispitivanja edukacija se odvija u malim grupama.

Prijavu za učešće možete poslati na mejl: [email protected]

Po prijemu prijave dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije, čime rezervišete svoje mesto u grupi.

Detaljnije o edukaciji i instrumentu na www.sinapsaedicije.rs

 

O predavaču

Dr sc. Sanja Šimleša docent je na Odseku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu.

Predavač na prediplomskim, diplomskim i poslediplomskim studijama.

Naučno se bavi: Ranim kognitivnim razvojem; Izvršnim funkcijama i socijalnom kognicijom; kao  i Poremećajima iz autističnog spektra.

Završila kliničku i naučnu edukaciju za ADOS-a-2 i urednica je hrvatske verzije datog instrumenta. 

Naučna bibliografija

Stručne aktivnosti: 

 • 2005. do danas - obavljanje razvojne procene (dijagnostike) dece predškolskog uzrasta u Kabinetu za ranu komunikaciju (Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta)
 • 2010. do danas - realizator 60-satne edukacije "Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina" u okviru Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
 • Voditelj većeg broja stručnih edukacija i javnih predavanja
 • Član Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatskog društva za neuroznanost i Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu