• 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

Privatnost i zaštita podataka

SINAPSA EDICIJE se obavezuje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, 
da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca za naručivanje i profila registrovanih 
korisnika. SINAPSA EDICIJE neće dostavljati niti otkriti lične podatke Kupca trećoj 
osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon i u slučajevima kada 
je to potrebno za ispunjenje obaveza.

Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti 
podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni SINAPSA EDICIJE i poslovni partneri 
odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. SINAPSA EDICIJE se obavezuje 
pružati zaštituličnim podacima Kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o 
Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.

U slučaju promene bilo kojeg od ličnih podataka koji se evidentiraju prilikom registracije, 
Kupac je dužan o promeni obavestiti SINAPSA EDICIJU. U slučaju promena o kojima 
nije obaveštena SINAPSA EDICIJE ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu 
naručivanja odnosno isporuke proizvoda.

IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA

Izjava o privatnosti


Ova Izjava o privatnosti odnosi se na poverljivost ličnih podataka koji su prikupljeni u 
procesu registracije Kupaca internet stranice Sinapsa edicije d.o.o., odnosno u procesu 
registracije Korisnika kao primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama internet stranice 
Sinapsa edicije d.o.o. Ova Izjava o privatnosti je sastavni deo Opštih uslova poslovanja 
Sinapsa edicije d.o.o. 


Sinapsa edicije d.o.o. kao pružalac usluga internetske stranice pridržava se važećih 
propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika. Upućuju se Kupci 
internet stranice Sinapsa edicije (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primaoci 
obaveštenja o proizvodima i akcijama Sinapsa edicije (u daljnjem tekstu Korisnici) da 
pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumeli koje podatke Sinapsa 
edicije d.o.o. prikuplja i koristi, u koju svrhu, po kojoj pravnoj osnovi, s kime ih i zašto deli, 
koje zaštitne mere sprovodi, kao i koja su Vaša prava vezana za pristup ličnim podacima,
ispravke, brisanje te Vaše pravo na prigovor. 

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi ličnih podataka može 
poslati poruku na mejl adresu Sinapsa edicije.

Prihvatanjem ove Izjave o privatnosti prilikom registracije Kupca, odnosno prijavom 
na internet stranici Sinapsa edicije od strane Korisnika primaoca obaveštenja o 
proizvodima 
i akcijama Sinapsa edicije, Kupac, odnosno Korisnik, potvrđuje da je pročitao, razumeo i 
da se slaže s korišćenjem ličnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje. 

 

Koju vrstu ličnih podataka prikuplja i koristi Sinapsa edicije putem internet 
stranice sinapsaedicije.rs?


Prilikom registracije osobe za Kupca internet stranice, Sinapsa edicije d.o.o. će od 
budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (ličnih podataka) 
kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), mail adresa, telefonski broj, broj mobilnog, korisničko ime i lozinka. 

Kupac potvrđuje da se slaže s korišćenjem ličnih podataka klikom na dugme za prijavu. 
Davanje ličnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik
 ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće mu 
biti dozvoljeno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti 
tehnički izvodiva. 

Osim ovih podataka, pristupom internet stranici automatski se beleže podaci koji nisu lični, a odnose se na vrstu pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl., a u cilju
isključivo analize posećenosti internet stranice i pobolšjašanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.  

Sinapsa edicije preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički nalog 
internet
stranice sinapsaedicije.rs. Preporučujemo prilikom odabira kombinacije znakova za
lozinku svakako
kombinovati velika i mala slova kao i  brojeve, i da svakako upotrebite lozinku 
od barem šest znakova.

Lozinku preporučujemo periodično promeniti (barem jednom na godišnjem nivou). 

U koju svrhu Sinapsa edicije d.o.o. prikuplja i koristi lične podatke?

Sinapsa edicije prikuplja i koristi lične podatke Kupca internet stranice u svrhu sprovođenja
sigurne provere autentičnosti Kupaca koji pristupaju internet stranici, realizacije ugovora o 
kupovini robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem kao i eventualnih 
pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora. 

Sinapsa edicije prikuplja i koristi lične podatke Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima 
i akcijama u svrhu slanja obaveštenja, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog 
primanja obaveštenja, istraživanja tržišta kao i poboljšanja efikasnosti i kvaliteta naših usluga. 

Ne prikupljamo podatke o deci. Maloletna lica, mlađa od 16 godina ne smiju koristiti internetsku
stranicu. 

Niti jedan deo internetske stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 
16 godina. 

 

Koja je pravna osnova korišćenja ličnih podataka?


Kupac unosom svojih ličnih podataka i potvrdom (klikom) o prihvatanju Opštih uslova poslovanja 
i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je osnova za kupovinu proizvoda i usluga 
po izboru kupca na internet stranici, a koji je sadržan u Opštim uslovima poslovanja te je stoga 
obrada tih ličnih podataka
zakonita jer se preduzimaju radnje na zahtev Kupca radi realizacije
kupovine proizvoda i usluga po narudžbi Kupca. 

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obaveštenja o proizvodima i akcijama unosom svojih 
podataka na internet stranici, daje dozvolu za korišćenje svojih ličnih podataka. Pristanak 
Korisnik može povući u svakom trenutku upućivanjem maila na adresu Sinapsa edicije.

 

 

S kojim primaocima Sinapsa edicije deli lične podatke?


Sinapsa edicije neće deliti ične podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u 
slučajevima navedenim u sledećoj tački i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtevaju. 
Sinapsa 

edicije će kada to zahteva realizacija ugovora za kupovinu proizvoda ili usluga po 
narudžbi Kupca podeliti lične podatke Kupca Pružaocima usluga distribucije robe s kojima ima 
ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje pisane pošte i e-mail pošte. Pružalac usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu ličnu kartu u 
trenutku isporuke paketa prilikom ličnog 
preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge
isporuke paketa i evidencije o tome to je preuzeo paket.  

 

Razdoblje u kojem će lični podaci biti čuvani


Sinapsa edicije čuva lične podatke registrovanih Kupacainternet stranice u razdoblju dok se 
ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna 
registracija. Sinapsa edicije čuva lične podatke registrovanih Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i  akcijama 

u razdoblju dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija. 

 

Pristup i ispravka ličnih podataka


Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim ličnim podacima po 
registraciji na stranici sinapsaedicije.rs te pristupom na “Korisnički podaci” gde Kupac može
izmeniti svoje lične podatke koje je podelio s Sinapsa edicijom. Kupac i Korisnik mogu zatražiti 
i dobiti od Sinapsa edicije celovitu informaciju o ličnim podacima koji su sačuvani, kao i 
ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu Sinapsa edicije.


Brisanje ličnih podataka (pravo na zaborav)


Kupac i Korisnik imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ličnih podataka (pravo na 
zaborav). 

Kupac to može učiniti zahevom na mail adresu Sinapsa edicije i podaci će biti izbrisani
bez odlaganja.

Korisnik ima mogućnost odjave sa listeza prijem obaveštenja u svakoj obaveštenju koje primi 

od Sinapsa edicije putem e-maila, odnosno može i poslati e-mail poruku na mail adresu Sinapsa

edicije kojoj navodi da se njegovi lični podaci izbrišu. 

 

Pravo na prigovor


Ako uprkos svim poreduzetim merama za zaštitu ličnih podataka smatrate da imate osnovu za prigovor, 
javite se na mail adresu Sinapsa edicije. Naravno imate pravo na prijavu nadležnom 
državnom organu za zaštitu ličnih podataka. 

 

Prikupljanje i upotreba ne personalnih podataka

 

Ne_lične informacije su podaci u obliku koji ne dozvoljavju direktno povezivanje sa bilo kojim konkretnim 

pojedincem. Primeri ne_ličnih podataka koji se sakupljaju i način kako se koriste: Prikupljaju se informacije 
o aktivnostima kupaca na našoj internet stranici. Ove informacije se 
sabiraju pomoću usluge Google analitike 
koriste se za pružanje korisnih informacija o korisnicima 
i razumevanje za koje su delove naše internet 
stranice, proizvode i usluge su najviše zainteresovani. 
Zbirni podaci se smatraju ne_ličnim podacima u svrhu 
ove Politike privatnosti. Takve informacije mogu 
sadržati Vašu IP adresu ili informacije o veb pretraživaču. 
Te informacije se neće prodavati, 
deliti trećim licima ili se koristiti u bilo koje druge svrhe.

 

Sigurnosne mere zaštite ličnih podataka

 

Prikupljeni podaci su u elektronskom obliku. Zaštita podataka uzima se ozbiljno i preduzimaju se 

razne mere opreza kako bi lični podaci bili zaštićeni. Nažalost, ni jedan prenos podataka preko 

interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posledica toga, iako se 

sprovode razumne zaštitne mere za zaštitu podataka ne može se garantovati zaštita bilo koje 

informacije prenesene na ili s internet stranice Sinapsa edicije, te nije odgovorna za radnje bilo

koje treće strane koja takve informacije primi.  

 

Izmena Izjave o privatnosti


Ovu Izjavu o privatnosti, Sinapsa edicije može izmeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem 

izmenjenog teksta Izjave o privatnosti na internet stranici. Zato Sinapsa edicije poziva Kupce i 

Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmene, 

ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ako se Kupac ili Korisnik ne slažu s ovom Izjavom o privatnosti, 

upućujemo Kupca i Korisnika da napuse i ne pristupaju i ne koriste internetsku stranicu Sinapsa edicije. 

Izmena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici 

sinapsaedicije.rs. Nastavak upotrebe internetske stranice Sinapsa edicije od strane Kupca i Korisnika 

nakon stupanja na snagu izmena, podrazumeva daKupac i Korisnik potvrđuju i prihvataju izmenjenu 

Izjavu o privatnosti.