Skip to main content

OBUKA ZA PRIMENU I INTERPRETACIJU NEO PI–R I NEO-FFI INVENTARA ZA PROCENU LIČNOSTI

Datum održavanja: 11.04.2024. ON-LINE
Rok za prijavu: 1.4.2024.

Predavači: dr sc. Dragana Đurić Jočić i dr Daniel Mešković

15.600,00 din
+
 

Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) omogućuje detaljnu i sveobuhvatnu procenu ličnosti, baziranu na danas dominantnoj paradigmi u oblasti crtističkih teorija ličnosti – petofaktorskom modelu ličnosti. Autori instrumenta su Kosta & Mek Krej i inventar predstavlja operacionalizaciju njihovog modela ličnosti (FFM ili OCEAN model).

NEO PI-R samoopisni inventar ličnosti omogućava sistematičnu procenu emocionalnog, interpersonalnog, iskustvenog i motivacionog stila ličnosti. Inventar predstavlja danas najviše korišćen instrument pre svega za procenu normalne ličnosti odraslih osoba, a može se koristiti i u proceni nepsihotičnih poremećaja i poremećaja ličnosti. Velika istraživačka baza, projekti primene upitnika na svim kontinentima, u različitim kulturama i na stotinama hiljada ispitanika, doveli su do toga da je danas u samom vrhu metrijski proverenih psiholoških instrumenata.

Inventar ima 240 ajtema. Meri 5 širokih dimenzija i 30 faceta ličnosti (po 5 za svaku dimenziju). Koristi se u istraživanjima na nekliničkoj populaciji, u selekciji kadrova, u forenzičkoj proceni. Kao klinički instrument, namenjen je za dobijanje informacija relevantnih za procenu ličnosti, planiranje tretmana i procenu psihopatologije.

NEO-FFI je skraćena verzija NEO PI-R inventara kojim se dobija kratka i pouzdana procena na nivou samo pet glavnih dimenzija ličnosti. Sadrži 60 ajtema I posebno je pogodan za upotrebu kada je vreme za testiranje ograničeno ili kada je potrebna samo uopštena informacija o ličnosti ispitanika.

Na edukaciji će biti objašnjena teorijska osnova, skale i konstrukti korišćeni u inventarima, postupci primene i bodovanja, kao i interpretacija rezultata. Biće prikazani profili na kojima će se analizirati mogući nivoi u interpretaciji rezultata.

 • Paradigme u oblasti teorija ličnosti; razvoj petofaktorskog modela; domeni i aspekti FFM; heritabilnost pet domena; promene tokom starenja; razlike spram pola; inteligencija i FFM; FFM i psihopatologija.
 • „Lična karta inventara“, kako je konstruisan, istraživanj
 • Prednosti i slabost
 • Upoznavanje sa sadržajem skala i supskala
 • Upoznavanje s testovnim materijalom i procedurama zadavanja, obrade podataka i kreiranja profila
 • Primer interpretacije s prikazom kliničkog slučaja
 • Primer interpretacije s prikazom slučaja iz organizacionog okruženja
 • Obuka je namenjena svim zainteresovanim diplomiranim psiholozima.
 • Broj učesnika u grupi je ograničen. 
 • Obuka se održava uživo u prostorijama Sinapsa edicije ili on-line preko Zoom platforme.
 • Trajanje obuke: od 9 do 17 časova.   
 • Za tri i više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust 20%.

Dr sci. Dragana Đurić Jočić specijalista psiholog, diplomirala je 1983g. na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a magistrirala 1997g. s temom: "Empirijska analiza indikatora graničnog poremećaja ličnosti na Rorschach testu” .
Doktorsku tezu: "Konceptualna i empirijska povezanost Rorschach metoda i NEO PI-R upitnika" odbranila je 2001.g. na Filozofskom fakultetu.
Dobila je zvanje naučnog saradnika 2005.g.

Izbor u zvanje docenta – Univerzitet Singidunum 2012. Radila je na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije, od 2012–2019.g. kao predavač na predmetima Psihologija individualnih razlika i Psihologija ličnosti.
Zaposlena je kao klinički psiholog na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije od 1985. Završila je specijalizaciju iz Medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1993). Bila je mentor-koordinator i član ispitne komisije na istoj specijalizaciji do 2013.g.

Pohađala je psihoterapijske edukacije iz oblasti TA, Radix i porodične psihoterapije.

Radi više decenija na poslovima procene ličnosti u oblasti selekcije kadrova (selekcija menadžerskog kadra u finansijskim institucijama, studenata akademije i radnika na poslovima javne bezbednosti).
U svom radu objedinjuje poslove praktičara, predavača i istraživača.
Učestvovala je u nizu istraživačkih projekata standardizacije psiholoških instrumenata (NEO PI-R, PAI, TCI, pilot projekat WAIS IV). Urednik izdanja za Srbiju za PAI upitnik. Godinama unazad edukuje psihologe u primeni novih psiholoških instrumenata (Roršah, PAI, NEO PI-R).

Pohađala je niz kurseva za primenu Roršah metoda, od 1999.g. do danas, kod vodećih eksperata u oblasti Roršaha i procene ličnosti: J.Exner, I.Weiner, G.Meyer, P.Erdberg, B.Smith, S.Finn.
Bila je 2005g. urednik časopisa evropskog Roršah udruženja – Rorschachiana, broja posvećenog relaciji Roršah metoda i upitnika. Bila je aktivna kao član evropskih i svetskih Roršah asocijacija. Prezentovala je Roršah radove na svetskim kongresima procene ličnosti, autor je radova objavljenih u inostranim i domaćim časopisima, a posvećenih Roršah metodu.

Autor i koautor pet knjiga iz oblasti psihologije:
Rorschach metod, Obuhvatni sistem interpretacije Johna Exnera (2002),
NEO PI-R upitnik ličnosti (2004);
Petofaktorski model ličnosti (2004)
PAI inventar - primena u različitim kontekstima procene ličnosti (2015)
Crtež ljudske figure kao metod procene ličnosti i psihopatologije (2018)

 

Dr Daniel Mešković doktor medicine, diplomirani psiholog, master kliničke psihologije, doktorand Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Kao samostalni autor ili koautor, učestvovao je u kreiranju blizu 30 saopštenja na skupovima/konferencijama od javnog značaja, 5 članka u časopisima/monografijama i 6 poglavlja u internacionalnim i nacionalnim monografijama od javnog značaja.

Licencirani je RE&KBT psihoterapeut, a takođe je prošao edukacije iz brojnih drugih modaliteta kao što su: Shema terapija (ST), Terapija prihvatanjem i posvećenošću (ACT), Terapija zasnovane na saosećanju (CFT), Tehnike pune svesnosti (Mindfulnes), Razvoj emocionalne pismenosti zasnovane na punoj svesnosti (SIY), Telesno – psihoterapijski pristup u radu sa traumom, kao i Transakciona analiza (TA).

Obavio je jednogodišnji klinički staž u Dnevnoj bolnici Instituta za mentalno zdravlje na poslovima psihodijagnostike, kao i prošao licenciranu obuku psihodijagnostike korišćenjem MMPI, PAI i Roršaha.
Radio je kao asistent na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum na predmetima Neurobiologija, Psihologija ličnosti, Psihologija individualnih razlika i Genetika.
Zaposlen je kao psihotereput u Psihološkom savetovalištu Mozaik, a takođe je angažovan kao eksterni konsultant trener za obuku u primeni psihodijagnostičkih testova PAI I NEO PI-R kod autorizovanog uvoznika ovih testova za teritoriju Srbije Sinapsa Edicije d.o.o

Pored psihoterapije, posebno polje akademskog interesovanja mu je pristup psihologije individualnih razlika i neurobiologije u izučavanju kliničkih fenomena, naročito graničnog poremećaja ličnosti.

Prijavu za učešće možete poslati putem sajta ili na naš mejl Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Navedite: ime i prezime učesnika - psihologa, naziv radne organizacije, adresu, kontakt podatke i PIB ustanove (ukoliko ona snosi troškove učešća - kotizacije).