Detekcija laganja

Autori: doc. dr Valentina Baić i prof. dr Igor Areh

2.860,00 din
+
 

Pred poštovanim čitaocima nalazi se prvo izdanje knjige Detekcija laganja, autora dr Valentine Baić i dr Igora Areha, nastale kao rezultat višegodišnjeg naučnoistraživačkog rada iz kojeg je pored ove knjige proizašao i veći broj naučnih radova koji se odnose na oblast obmanjujućeg iskaza i detekcije laganja.

U knjizi je prikazan istraživački rad najznačajnijih svetskih naučnika u oblasti obmanjivanja i detekcije laganja, kao i naučnoistraživački rad autorâ knjige. Imajući u vidu značaj ove oblasti, kao i činjenicu da problematika otkrivanja laganja u domaćoj psihološkoj literaturi nije data u dovoljnom obimu, postojala je neophodnost da se čitalačkoj javnosti prezentuju mnogo šira i praktično primenjiva znanja. Ovaj zahtev nameće se i zato što se u naučnoj javnosti pojavljuje literatura u kojoj se mnogi sadržaji vezani za ovu oblast prikazuju na potpuno pogrešan način.

Kako se ponašaju osobe koje lažu?

Na postavljeno pitanje nije lako i jednostavno odgovoriti. Definitivno postoje različiti tipovi ljudi koji tokom laganja pokazuju različite obrasce obmanjujućeg ponašanja. Međutim, sasvim je sigurno da je nauka velikim delom istražila načine kako da prepoznamo osobe koje lažu. Uspešno otkrivanje laganja ne temelji se na otkrivanju laži samo na osnovu pojedinačnih bihevioralnih znakova, jer je to pogrešan pristup. Uspešno otkrivanje laganja zahteva ispitivanje ukupnog konteksta, kao i donošenje procene o nečijem obmanjujućem ponašanju na osnovu širokog spektra kako verbalnih tako i neverbalnih bihevioralnih znakova. Ovaj zahtev nameće se posebno zbog toga što ne postoje univerzalni znakovi laganja, kao ni određeni emocionalni obrazac koji je povezan sa laganjem. Dakle, ideja da postoje tipični znakovi laganja na osnovu kojih je moguće u svakoj situaciji identifikovati laž je apsurdna.

Detekcija laganja je sigurno veština koja nam pomaže da se zaštitimo u situacijama u kojima se susrećemo s onima koji nas žele obmanuti i iskoristiti. Ovo je takođe veština koja pruža psihološku, emocionalnu i finansijsku korist. Smatramo da knjiga zaslužuje pažnju prvenstveno zbog načina na koji je predmetna problematika razmatrana, kao i činjenice da su u knjizi prezentovana naučna znanja, kojima se prevazilaze stereotipna verovanja, prema kojima su, na primer, skretanje pogleda, izbegavanje kontakta očima i tako dalje sigurni znakovi laganja.

Knjiga je namenjena ne samo profesionalnim grupama koje usko sarađuju sa ljudima, kao što su psiholozi, pravnici, medicinari, policija, pravosuđe, carina i drugi, već i svima onima koji žele da prošire i upotpune svoja znanja vezana za ovu oblast.

(Iz uvodne reči autora knjige)

Pregledajte delove knjige on-line (PDF format):
Sadržaj    Poglavlje

Godina: okrobar, 2015 Izdanje: 1.
ISBN: 978-86-89745-28-3 Format: 16,5 x 24 cm
Povez: Tvrdi Broj stranica: 271
Kategorija: Naučna monografija  Izdavač:  Sinapsa edicije

 

Studenti ostvaruju popust za grupnu kupovinu!

 

Dr Valentina Baić je profesor na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu.
Od 2011. godine na Katedri kriminalističkih nauka na osnovnim studijama učestvuje u realizaciji nastave na predmetima Kriminalistička psihologija i Taktika obezbeđivanja iskaza, a na specijalističkim studijama na smeru Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminala na predmetu Obezbeđenje dokaza.
U periodu od 1995. do 2011. godine radila je u MUP na poslovima suzbijanja opšteg i organizovanog kriminaliteta. Angažovana je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu kao saradnik u zvanju docenta za nastavne predmete Psihologija maloletničke delinkvencije, Prevencija maloletničke delinkvencije i Psihološke osnove poremećaja u ponašanju, prema studijskom programu osnovnih akademskih studija Specijalne edukacije i rehabilitacije.
Završila je studije kriminalistike i psihologije. Postdiplomske studije završila je na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je odbranila magistarsku tezu Prepoznavanje laganja na osnovu neverbalnog ponašanja kod studenata Kriminalističko policijske akademije. Doktorsku disertaciju Efekti treninga u otkrivanju verbalnih i neverbalnih znakova laganja na uspešnost u procenjivanju istinitosti iskaza odbranila je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Naučni rad dr Baić najvećim delom je fokusiran na istraživanje verbalnih i neverbalnih karakteristika obmanjujućeg ponašanja, kao i na primenu tehnika detekcije laganja. Bavi se i problematikom kriminalnog ponašanja seksualnih prestupnika.
Do sada je objavila više od 25 naučnih radova i učestvovala na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Dr Igor Areh je vanredni profesor na Fakultetu bezbednosnih nauka Univerziteta u Mariboru.
Od 2000. godine učestvuje u realizaciji nastave na predmetima Forenzička psihologija, Istražna psihologija i Psihologija u kaznenom pravosuđu, kao i na realizaciji kurseva iz oblasti kognitivne i forenzičke psihologije.
Završio je studije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Doktorsku disertaciju Uticaj karakternih osobina na verodostojnost svedočenja odbranio je 2008. godine na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Njegov naučni rad najvećim delom je fokusiran na ocenjivanje verodostojnosti svedočenja i intervjuisanja u istražnom postupku. Kao sudski veštak prvenstveno sarađuje sa policijom u istražnom postupku u slučajevima rasvetljavanja težih krivičnih dela.
Napisao je preko 60 stručnih i naučnih radova i tri monografije koje se odnose na oblast forenzičke psihologije.

Knjiga Detekcija laganja predstavlja celovito naučno izlaganje materije koja se odnosi na problematiku laganja i otkrivanja obmanjujućeg ponašanja. Ona predstavlja prvu knjigu o ovoj tematici na našim prostorima. Po mnogo čemu je jedinstvena, originalna i informativna, jer prezentuje široka i praktično primenjiva znanja... Autori na osnovu... naučnoistraživačkog rada, pružaju obuhvatniju sliku onoga što je današnja nauka mogla da kaže o laganju, neverbalnim i verbalnim karakteristikama obmanjujućeg ponašanja, kao i načinima detekcije laganja.

Prof. dr Dobrivoje Radovanović

Predmetnu knjigu možemo definisati kao naučnu monografiju, jer su u njoj na kritičan način predstavljeni rezultati važnijih savremenih istraživanja iz oblasti otkrivanja laganja. Pored toga, autori predstavljaju i rezultate vlastitog istraživačkog rada. Svesni da je istraživačkih podataka jako mnogo, autori svako poglavlje završavaju preglednim i razumljivim sažetkom, što knjizi daje dodatnu vrednost. Takvih knjiga u svetu nema mnogo, jer se većina autora bavi samo specifičnim aspektima koji se odnose na pitanje otkrivanja laganja.

Prof. emeritus za Kriminalističku psihologiju Peter Umek

Delo pod naslovom Detekcija laganja predstavlja originalnu naučnu monografiju namenjenu stručnjacima koji se u svom profesionalnom radu često suočavaju sa zadatkom da razlikuju istinit od lažnog iskaza, kao i studentima koji se edukuju za poslove koji uključuju takve procene. Pošto je laganje pojava s kojom se ljudi susreću u svakodnevnim životnim situacijama... problematika koja je obrađena u ovoj monografiji je značajna i atraktivna i za širu čitalačku publiku. U okviru naučne produkcije u zemlji i regionu ovo je prvo delo u kojem su sistematizovana aktuelna saznanja u vezi sa procenom istinitosti iskaza.

Prof. dr Dušanka Mitrović

NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.