Skip to main content

Kategorizacija psihodijagnostičkih instrumenata

KATEGORIJA – OPIS

A – psihološki instrumenti dostupni nizu stručnjaka

B – psihodijagnostički instrumenti dostupni psiholozima bez dodatne edukacije

C – psihodijagnostički instrumenti dostupni psiholozima s dodatnom edukacijom

Psihološki instrumenti kategorije A namenjeni su za merenje psiholoških fenomena u istraživačke i druge svrhe i za njihovu primenu su potrebna bazična akademska znanja iz psihometrije i statistike. Ovi instrumenti ne služe za psihodijagnostičku i prognostičku procenu. Ove instrumente mogu da primenjuju pasiholozi, a neke od njih i stručnjaci drugih profila (logopedi, pedagozi, psihijatri).

U kategoriju B svrstavaju se psihološki merni instrumenti koji imaju psihodijagnostičku i prognostičku svrhu i za koje autori i revizori nisu predvideli dodatnu obuku, jer se mogu koristiti na osnovu fakultetski stečenih znanja i uputstava iz priručnika. Merne instrumente iz ove kategorije mogu primenjivati samo diplomirani psiholozi.

Kategorija C obuhvata psihodijagnostička sredstva koja su proceduralno i interpretativno najsloženiji psihološki mernih instrumenti (npr: multidimenzionalni inventari ličnosti, testovi inteligencije koji se primenjuju individualno, projektivni testovi, neuropsihološki testovi i sl.) koji se upotrebljavaju u psihodijagnostičke i prognostičke svrhe. Instrumente iz kategorije C mogu primenjivati samo diplomirani psiholozi sa dodatnom teorijskom i praktičnom edukacijom.