Skip to main content

Standardizacija i adaptacija psihodijagnostičkih instrumenata

U saradnji sa psiholozima i drugim stručnjacima SINAPSA EDICIJE radi na prevođenju, adaptaciji i normiranju novih dijagnostičkih instrumenata u Srbiji. Cilj nam je da što više upotpunimo ponudu psiholoških, ali drugih mernih instrumenata kako bismo obuhvatili različita područja rada i različite predmete merenja, što je od obostrane koristi, i nama kao izdavaču i korisnicima instrumenata.

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o standardizacijama koje su u toku ili su u planu, i o njihovom napredovanju, ali se i prijaviti za učestvovanje u nekoj od njih.

Učestvovanje u standardizaciji se honoriše, pri čemu visina honorara zavisi od broja ispitanika, uslova primene i dužine samog instrumenta.

Istraživači koji žele da realizuju istraživanja sa instrumentima koji su u postupku standardizacije, mogu nam se obratiti za saradnju koja podrazumeva dobijanje listova za odgovore (gratis ili sa popustom) uz obavezu dostavljanja rezultata po završetku ispitivanja.

Istraživačima i institucijama koji su zainteresovani za adaptaciju i standardizaciju instrumenata (testova, upitnika, inventara) nudimo mogućnost realizacije celokupne standardizacije prema dogovoru.

Planirani prevodi, standardizacije i adaptacije:

PredČiP - Test za procenjivanje predveština čitanja i pisanja - USKORO ĆE BITI OBJAVLJEN
Trenutno stanje standardizacije: prikupljanje podataka završeno.

BAI - Beckova skala anksioznosti i BHS - Beckova skala beznađa
Autor izvornih izdanja: Aaron T. Beck
Osnovni podaci o instrumentima: kratka forma upitnika namenjena za merenje težine i nivoa anksioznosti (BAI) i procenu nivo depresivnosti (BHS)  kod odraslih osoba. Zadavanje svakog upitnika traje 5-10 minuta.
Trenutno stanje standardizacije: standardizacije u toku.

MBI - Upitnik izgaranja na poslu
ASEBA - Achenbach System of Empirically Based Assessment
PSI-4 - Inventar roditeljskog stresa
BRIEF - Inventar za procenu izvršnih funkcija
KNT - Kognitivni neverbalni test
d2-R - Test pažnje i koncentracije, revidirana forma
CFT 20-R - Test opšte inteligencije, skala 2 (revidirana forma)
RUFF 2 & 7 - Test selektivne pažnje
BYI-II - Beckovi inventari za mlade,, drugo izdanje
MLQ - inventar stilova liderstva

Trenutno stanje ovih standardizacija: završeno prikupljanje podataka i priprema za objavljivanje.

U PLANU

  • DRS-2 - Skala za procenu demencije – drugo izdanje
  • MCMI-IV - Millonov klinički multidimenzionalni inventar
  • ADOS-2 - instrument za procenu autizma
  • CAT - Sveobuhvatni test za procenu afazije

Prijavite se za učestvovanje u nekoj od planiranih standardizacija popunjavanjem KONTAKT OBRASCA.

Obavestite nas o svojim interesima i potrebama, navodeći instrumente čiju biste standardizaciju predložili.

Podaci koje navedete biće korišćeni u skladu Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.