Standardizacija i adaptacija psihodijagnostičkih instrumenata

U saradnji sa psiholozima i drugim stručnjacima SINAPSA EDICIJE radi na prevođenju, adaptaciji i normiranju novih dijagnostičkih instrumenata u Srbiji. Cilj nam je da što više upotpunimo ponudu psiholoških, ali drugih mernih instrumenata kako bismo obuhvatili različita područja rada i različite predmete merenja, što je od obostrane koristi, i nama kao izdavaču i korisnicima instrumenata.

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o standardizacijama koje su u toku ili su u planu, i o njihovom napredovanju, ali se i prijaviti za učestvovanje u nekoj od njih.

Učestvovanje u standardizaciji se honoriše, pri čemu visina honorara zavisi od broja ispitanika, uslova primene i dužine samog instrumenta.

Istraživači koji žele da realizuju istraživanja sa instrumentima koji su u postupku standardizacije, mogu nam se obratiti za saradnju koja podrazumeva dobijanje listova za odgovore (gratis ili sa popustom) uz obavezu dostavljanja rezultata po završetku ispitivanja.

Istraživačima i institucijama koji su zainteresovani za adaptaciju i standardizaciju instrumenata (testova, upitnika, inventara) nudimo mogućnost realizacije celokupne standardizacije prema dogovoru.

Planirani prevodi, standardizacije i adaptacije:

PredČiP - Test za procenjivanje predveština čitanja i pisanja
Autori: Jelena Kuvač Kraljević i Mirjana Lenček
Osnovni podaci o instrumentu: Trijažni instrument za otkrivanje dece kod koje postignuća na testu upućuju na jezičke teškoće i teškoće očetnog čitanja i pisanja; Sastoji se 16 zadataka. Zadavanje traje oko 25 minuta.
Trenutno stanje standardizacije: prikupljanje podataka završeno.

BAI - Beckova skala anksioznosti i BHS - Beckova skala beznađa
Autor izvornih izdanja: Aaron T. Beck
Osnovni podaci o instrumentima: kratka forma upitnika namenjena za merenje težine i nivoa anksioznosti (BAI) i procenu nivo depresivnosti (BHS)  kod odraslih osoba. Zadavanje svakog upitnika traje 5-10 minuta.
Trenutno stanje standardizacije: standardizacije u toku.

MBI - Upitnik izgaranja na poslu
Autori: Christina Maslach, Susan E. Jackson, Michael P. Leiter, Wilmar B. Schaufeli, Richard L. Schwab
Osnovni podaci o instrumentu: Danas se smatra najpoznatijom merom izgaranja na poslu. Postoje tri verzije/forme MBI upitnika, koje imaju donekle slične skale koje procenjuju aspekte sindroma izgaranja na poslu i prilagođene su zahtevima zanimanja na koja se odnose. Primena: individualna ili grupna. Trajanje: 10-15 minuta. Ocenjivanje: ručno
Trenutno stanje standardizacije: standardizacija završena

ASEBA - Achenbach System of Empirically Based Assessment
PSI-4 - Inventar roditeljskog stresa
BRIEF - Inventar za procenu izvršnih funkcija
Trenutno stanje ovih standardizacija: završene.

U PLANU

  • DRS-2 - Skala za procenu demencije – drugo izdanje
  • KNT - Kognitivni neverbalni test
  • MCMI-IV - Millonov klinički multidimenzionalni inventar
  • d2-R - Test pažnje i koncentracije, revidirana forma
  • CFT 20-R - Test opšte inteligencije, skala 2 (revidirana forma)
  • RUFF 2 & 7 - Test selektivne pažnje
  • BYI-II - Beckovi inventari za mlade,, drugo izdanje
  • CAT - Sveobuhvatni test za procenu afazije

Prijavite se za učestvovanje u nekoj od planiranih standardizacija popunjavanjem KONTAKT OBRASCA.

Obavestite nas o svojim interesima i potrebama, navodeći instrumente čiju biste standardizaciju predložili.

Podaci koje navedete biće korišćeni u skladu Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.

NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.