Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma - ADOS-2

Autori: Catherine Lord, Michael Rutter

PREGLED

Šta meri: ponašanja važna za dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma
Uzrast: od 12 meseci nadalje
Primena: individualna
Trajanje: 40-60 minuta po modulu

Ocenjivanje:

Norme:

ručno

izvorne uz hrvatski uzorak od 60 osoba s poremećajem iz spektra autizma

Kategorizacija:
A   B   C

IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2019.

Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma, drugo izdanje (ADOS-2) je standardizovani i polustruktuirani protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku dijagnostike za procenu pojedinaca za koje postoji sumnja na poremećaj iz spektra autizma. Namenjen je za upotrebu u radu psihologa, logopeda, pedijatara, psihijatara, doktora porodične medicine i edukacijskih rehabilitatora.

Uključuje procenu komunikacije, socijalne interakcije, igre/maštovite upotrebe materijala i ponavljajućih ponašanja pojedinaca. Sastoji se od upotrebe planiranih društvenih aktivnosti koji se nazivaju podsticajima. Podsticaji daju kontekst u kojem se očekuje da će se pojaviti određene društvene interakcije, komunikacija i posebni načini ponašanja.

ADOS-2 sadrži pet modula za procenu, a po ispitivanju se primenjuje samo jedan od njih, primeren za pojedinog učesnika. Modul se odabira prvenstveno na osnovu nivoa jezičke produkcije, a zatim prema hronološkom uzrastu i relevantnosti zadatka za sposobnosti ili interese učesnika. U sklopu ADOS-a-2 postoje jezične smernice koje omogućuju procenu ispitanikove jezičke produkcije na brz i jednostavan način. One služe kao osnova za odabir modula.

Svi moduli sastoje se od zadataka relevantnih za dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma za različite razvojne nivoe kao i različite hronološke dobi. Zadaci u ADOS-u-2 razlikuju se od modula do modula ali dele isti princip – podrazumevaju namerne varijacije u ponašanju ispitivača upotrabom hijerarhije strukturiranih i nestrukturiranih socijalnih podsticaja.

Modul za malu decu upotrebljava se pri proceni dece starosti između 12 i 30 meseci koja ne upotrebljavaju višečlane iskaze.

Modul 1 upotrebljava se pri proceni dece starosti od najmanje 31. meseca koja ne upotrebljavaju višečlane iskaze.

Modul 2 upotrebljava se pri proceni dece bilo koje starosti koja upotrebljavaju višečlane iskaze, ali ne i povezane višečlane iskaze (tj. nisu verbalno fluentna).

Modul 3 upotrebljava se za procenu dece i mlađih adolescenata koji se izražavaju povezanim višečlanim iskazima (tj. koji nisu verbalno fluentni).

Modul 4 upotrebljava se pri proceni starijih adolescenata i odraslih koji se izražavaju povezanim višečlanim iskazima (tj. koji su verbalno fluentni).


Svaki od protokola sastoji se od sledeća tri dela:
Opažanje – u ovom delu se navode zadaci s ciljevima opažanja interaktivnosti socijalnog ponašanje, kroz zadatke u kojima ispitivač omogućava niz podsticaja.
Kodiranje – u ovom delu nalaze se smernice za kodiranje kroz pet kategorija ADOS-a-2
Algoritam – ovaj deo sadrži algoritme i granične vrednosti za klasifikaciju za svaki od modula kao i tabele za određivanje usporednih rezultata za Modul 1, Modul 2 i Modul 3.

Na osnovu opažanja i beleženja tokom primene testa dodeljuju se definisane oznake tj. kodovi, a kodira se odmah po završetku ispitivanja. Kodovi se pretvaraju u bodove algoritma i uvršćavaju u dijagnostički algoritam koji se, između ostalog, koristi za postavljanje kliničke dijagnoze.

Drugo izdanje ADOS-a uključuje nadograđeni priručnik i protokole za sve module kao i poboljšane opise sprovođenja, kodiranja i interpretacije testa, revidirane algoritme za module 1, 2 i 3, dodatni Modul za malu decu s pripadajućim algoritmima namenjen proceni dece najranijeg uzrasta. Dodat je i usporedni rezultat za Module 1, 2 i 3 koji omogućuje upoređivanje nivoa simptomatologije ispitanika tokom sprovođenja ADOS-a-2 sa simptomatologijom dece s poremećajem iz spektra autizma koji su iste hronološke dobi i jezičkog statusa, te za interpretaciju promena u simptomima tokom vremena.

Validacija ADOS-a-2 u Hrvatskoj (trenutno jedino dostupna verzija i u Sinapsa edicije) sprovedena je na uzorku osoba s poremećajem iz spektra autizma, čiji su rezultati upoređeni s rezultatima dobijenim na osobama s urednim razvojem kao i na deci s poremećajima izvan spektra autizma.

Za nabavku i primenu ovog instrumenta obavezna je petodnevna edukacija.

  Naziv Opis Cena
ADOS komplet
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.