Skip to main content

Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje - Bender-geštalt II

G. G. Brannigan, Scott L. Decker

PREGLED

Šta meri: vizualno-motoričke i perceptivne veštine
Uzrast: od 4 do 85 i više godina
Primena: individualna
Trajanje: 20-30 minuta
Ocenjivanje: ručno (uputstvo u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2003.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2005.


Bender vizuelno-motorički geštalt test je koristan za ispitivanje nadarenih osoba, osoba koje su klasifikovane kao duševno zaostale, kao i osoba s teškoćama (specifične teškoće u učenju, poremećaj pažnje/hiperaktivni poremećaj [ADHD], teži emocionalni poremećaj, autizam, Alzheimerova bolest). Takođe je koristan u neuropsihološkim ispitivanjima, pri otkrivanju organskih oštećenja i stepena razvoja nervnog sistema, ali i za procenjivanje vizuelne zrelosti, vizuelno-motoričke integracije, stila odgovaranja, reakcija na frustraciju, sposobnosti ispravljanja grešaka, motivacije i veština dosećanja.

Test sadrži 16 kartica s crtežima koje u fazi precrtavanja ispitivač pokazuje ispitaniku, koji treba svaki lik da precrta na čisti list papira. Neposredno nakon faze precrtavanja sledi faza prisećanja koja daje brzu procenu pamćenja i pokazuje koliko dobro osoba kodira, skladišti i pronalazi podatke.

Nakon toga primjenjuje se Motorički test koji se sastoji od četiri zadatka. Svaki zadatak sastoji se od tri lika, unutar kojih se nalaze 2 ili 3 tačke, a zadatak ispitanika je da crtom spoji te tačke, ne dotičući okvir lika.

Nakon njega sledi Perceptivni test od 10 zadataka, u kojima ispitanik od niza crteža treba da označi onaj koji najviše odgovara crtežu na početku reda. Motorički i Perceptivni test su dodati izvornom obliku testa kako bi se povećala njegova klinička vrednost, jednako kao i faza prisećanja.

Bender-geštalt II u fazi precrtavanja i prisećanja koristi devet originalnih crteža, kao i sedam novih crteža koji povećavaju raspon procenjivanih sposobnosti. Četiri od sedam crteža koriste se isključivo za mlađi uzrast (4 do 7 godina i 11 meseci), a tri preostala isključivo za raspon uzrasta od 8 do 85 i više godina.

Bodovanje zadataka je jednostavno, svaki tačan odgovor dobija 1 bod, a svaki netačan 0 bodova. Moguće je i prema brojnim kriterijima bodovati "greške" u pravilnom precrtavanju predloženih slika. Postoji i opcija vremenski ograničenog izvođenja testa, pri čemu se za svaki crtež meri trajanje crtanja.

  Naziv Opis Cena
BENDER-GEŠTALT II Komplet
39.270,00 din
+