Skip to main content

Nove Reynell razvojne jezičke skale - NRDLS-SR

Susan Edwards, Carolyn Letts, Indra Sinka,
Jelena Kuvač Kraljević, Lana Kologranić Belić,Gordana Hržica, Melita Kovačević,
Redaktori srpskog izdanja: Neda Milošević, Boban Arsenijević

Recenzenti: prof. dr Jasmina Moskovljević Popović i prof. dr Mile Vuković

PREGLED

Šta meri: jezičke sposobnosti dece u oblasti razumevanja i produkcije
Uzrast: od 2:00 do 7:06 godina
Primena: individualna
Trajanje: 30–60 minuta
Ocenjivanje: ručno (uputstvo u Priručniku)
Kategorizacija:
samo za logopede


GODINA KONSTRUKCIJE: 2011.
IZDAVAČ: Sinapsa edicije, Beograd, 2022.

 

Nove Reynell razvojne jezičke skale (NRDLS-SR) – četvrto revidirano izdanje široko primenjivanog instrumenta za otkrivanje jezičkih poremećaja kod dece od ranog uzrasta. Standardizovan je na srpskom uzorku i sa zadacima prilagođenim specifičnostima srpskog jezika.

Ovo novo izdanje Reynell razvojnih jezičkih skala sadrži zanimljive materijale prilagođene deci, a sastoji se od zadataka koji podsećaju na igru. Testovni materijal sadrži i tri lika (igračke) koji se koriste uz slikovne predloške pa u kombinaciji s atraktivnim i šarenim ilustracijama privlače pažnju deci.

NRDLS-SR se primenjuje na uzrastu od 2:00 do 7:06 godina i pruža važne dijagnostičke informacije o dečjem jeziku i to na planu produkcije i razumevanja. Skale primenjuje logoped u dijagnostičkom postupku za dobijanje detaljne i sveobuhvatne procene jezičkih sposobnosti, a u cilju određivanja odgovarajuće terapiji kao i praćenju njene efikasnosti.

NRDLS-SR se sastoji od dve skale: Skale jezičkog razumevanja i Skale jezičke produkcije. Prva ispituje razumevanje vokabulara i gramatičkih obeležja jezika, dok druga ispituje detetovu produkciju na istim jezičkim obeležjima.

Skala jezičkog razumevanja sastoji se od sledećih blokova:
Blok A: Izbor predmeta – ispituje se razumevanje pojedinačnih reči uz pomoć predmeta.
Blok B: Povezivanje dva predmeta – ispituje se razumevanje jednostavnih naredbi koje uključuju dve imenice.
Blok C: Glagoli – ispituje se razumevanje glagola, uz korišćenje predmeta i slika.
Blok D: Sklapanje rečenica – ispituje se razumevanje jednostavnih rečenica, manipulisanjem igračkama ili korišćenjem slika među kojima dete odabira odgovarajuću.
Blok E: Glagolska morfologija – ispituje se sposobnost opažanja razlike između prošlog i sadašnjeg vremena, odabirom odgovarajuće slike.
Blok F: Zamenice – ispituje se sposobnost razumevanja nepovratnih ili povratnih enklitičkih zamenica korišćenjem igračaka i slika u slikovnom prilogu.
Blok G: Složene sintaksičke strukture – ispituje se razumevanje složenih rečenica (npr. rečenica sa nekanonskim redosledom reči ili odnosnih rečenica) odabirom odgovarajuće slike.
Blok H: Inferencijalno rezonovanje– ispituje se zaključivanje na osnovu identifikacije pojedinih likova sa slikovnog priloga.

Skala jezičke produkcije sastoji se od blokova:
Blok A: Imenovanje predmeta – ispituje se imenovanje poznatih objekata.
Blok B: Povezivanje dva predmeta – ispituje se sposobnost proizvodnje rečenica u kojima se povezuju dva predmeta.
Blok C: Glagoli – ispituje se sposobnost imenovanja radnji, uz pomoć predmeta i slika.
Blok D: Sklapanje rečenica – ispituje se sposobnost opisivanja radnje upotrebom jednostavne rečenice.
Blok E: Glagolska morfologija – ispituje se sposobnost opisivanja radnji prikazanih na slikama korišćenjem prošlog i sadašnjeg vremena.
Blok F: Složene rečenice – ispituje se sposobnost proizvodnje pitanja, odnosnih rečenica i rečenica s nekanonskim redosledom reči, uz pomoć slika.
Blok G: Procena gramatičnosti – ispituje se sposobnost procene gramatičke ispravnosti rečenice i pronalaženje grešaka.

Svi blokovi imaju zadatke za uvežbavanje koji prethode ispitnim zadacima i omogućuju da se detetu približi zadatak, odnosno da se on upozna s njim.

Srpska standardizacija sprovedena je na normativnom uzorku većem od 570 dece, kao i na jednom manjem kliničkom uzorku dece s razvojnim jezičkim poremećajem.

Za primenu ovog testa obavezno je pohađanje dvodnevne obuke (detaljnije).

 

  Naziv Opis Cena
SE-110-02 NRDLS-SR List za odgovore

Dodatna komponenta (pakovanje od 50 komada)

9.600,00 din
+
SE-110-50 NRDLS-SR Komplet

Startni komplet

110.000,00 din
+
SE-110-90 NRDLS-SR Priručnik

Dodatna komponenta

4.400,00 din
+