Skip to main content

Eysenckove skale ličnosti - EPS

H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck

PREGLED

Šta meri: 3–8 osobina ličnosti
Uzrast: od 16 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: EPQ-R/A 15 minuta, EPQ-R/S 5 minuta, EPQ-IVE/A 10 minuta

Ocenjivanje:

Norme:

ručno (šablon) ili CD za ocenjivanje

Prema originalu
Kategorizacija:
A B C

IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb

Eysenckove skale ličnosti (EPS) uključuju tri različita upitnika:

  1. EPQ-R/A - revidirani Eysenckov upitnik ličnosti, sa skalama zavisnosti i kriminaliteta.
    Ispituju se Introverzija-ekstraverzija, Neuroticizam-emocionalna stabilnost, Psihoticizam, Sklonost disimulaciji, Zavisnost i Kriminalitet. Upitnik ukupno sadrži 106 ajtema.
  2. EPQ-R/S - kratka skala
    Kratka skala od 48 ajtema konstruirana na osnovu EPQ-R/A, samo bez skala zavisnosti i kriminaliteta.
  3. EPQ-IVE/A - upitnik impulsivnosti koji meri impulzivnost, avanturizam i empatiju
    Upitnik sadrži 54 ajtema i meri 3 snažna faktora: Impulzivnost, Avanturizam i Empatiju.

Zadatak ispitanika pri popunjavanju svih Eysenckovih skala ličnosti (EPS) je da odgovori na pitanja zaokruživanjem odgovora "da" ili "ne".

  Naziv Opis Cena
EPS Komplet
25.344,00 din
+