Skip to main content

Inventar simptoma traume - TSI

J. Briere

Ur. hrv. izdanja: Slavka Galić

PREGLED

Šta meri: simptome traume
Uzrast: od 18 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 20 do 25 minuta
Ocenjivanje: ručno (samokopirni list za odgovore)
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1995.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2012.


Inventar simptoma traume (TSI) je inventar posttraumatskog stresa i drugih psiholoških posledica traumatskih događaja.

Namenjen je upotrebi u evaluaciji akutnih i hroničnih simptoma traume, koji uključuju efekte silovanja, zlostavljanja od strane bračnog partnera, fizičke napade, borbu, velike nesreće i prirodne katastrofe, kao i trajne posledice zlostavljanja u detinjstvu i druge rane traumatske događaje.

Različite skale TSI zahvataju širok raspon psiholoških uticaja, koji uključuju ne samo simptome koji se tipično povezuju s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP-om) i akutnim stresnim poremećajem (ASP-om), već i one intrapersonalne i interpersonalne teškoće koje se često povezuju s dugotrajnim ili hroničnim psihološkim traumama.

Inventar sadrži 100 ajtema koje čine 3 skale valjanosti i 10 kliničkih skala.

Skale valjanosti
Razina odgovora (RO)
Atipični odgovori (AO)
Nedosljedni odgovori (NO)

Kliničke skale
Anksiozna pobuđenost (AP)
Depresija (D)
Ljutnja/razdražljivost (LJIR)
Intruzivni (nametljivi) doživljaji (ID)
Obrambeno izbjegavanje (OIZ)
Disocijacija (DIS)
Zaokupljenost spolnošću (ZS)
Nefunkcionalno seksualno ponašanje (NSP)
Oštećeno samopoimanje (OSP)
Ponašanje usmjereno na smanjivanje napetosti (SN)

Hrvatska standardizacija sprovedena je na 442 osobe (235 M i 207 Ž), klijenata iz medicine rada, uzrasta od 18 do 54 godine, kao i na kliničkom uzorku pacijenata koji boluju od PTSP-a (N = 51).

  Naziv Opis Cena
TSI Komplet
35.343,00 din
+