Skip to main content

Ljestvica simptoma traume kod djece – TSCC

J. Briere

Ur. hrv. izdanja: Gordana Buljan-Flander, Bruna Profaca

PREGLED

Šta meri: simptome traume
Uzrast: 8 do 16 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 15 do 20 minuta
Ocenjivanje: ručno (Samokopirna sveska sa tvrdnjama)
Kategorizacija:
A   B   C
 

GODINA KONSTRUKCIJE: 1989.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2011.

Skala simptoma traume kod dece je mera samoiskaza o posttraumatskoj patnji i bolu, i sa njom povezanom simptomatologijom. Namenjena je procenjivanju dece koja su proživjela traumatske događaje, uključujući i fizičko i seksualno zlostavljanje, međuvršnjačko nasilje, velike gubitke, svedočenje nasilju nad drugima i prirodne katastrofe.

Zbog kraćeg raspona pažnje kod dece, naročito one koja su bila psihološki traumatizovana, TSCC se sastoji od relativno malog broja ajtema, koji su posebno usmereni na traumu. Različite TSCC skale zahvataju širok raspon psiholoških uticaja.

Cela TSCC skala sastoji se od 54 ajtema koji čine dve podskale valjanosti i šest kliničkih podskala: anksioznost, depresija, ljutnja, posttraumatski stres, disocijacija i zaokupljenost seksualnošću. Postoji i osam kritičnih ajtema koji se mogu zasebno interpretirati. Alternativna verzija skale (nazvana TSCC-A) ima 44 ajtema i razlikuje se po tome što ne sadrži skalu zaokupljenost seksualnošću i ima sedam kritičnih ajtema.

Hrvatska standardizacija Skala simptoma traume kod dece sprovedena je na normativnom uzorku učenika osnovnih i srednjih škola (N = 295), i kod dece testirane u Poliklinici za zaštitu dece grada Zagreba kod kojih nije pronađen pokazatelj izloženosti zlostavljanju ili traumatskom događaju (N = 148) i na kliničkom uzorku (N = 794) dece testirane u Poliklinici za zaštitu dece grada Zagreba, koja su bila izložena nekom obliku traumatskog iskustva.

  Naziv Opis Cena
TSCC Komplet
43.945,00 din
+