Skip to main content

Revidirani NEO inventar ličnosti - NEO PI-R

Paul T. Costa, Jr., Robert R. McCrae

Urednik testa na srpskom: doc. dr Dragana Đurić-Jočić

PREGLED

Šta meri: 5 glavnih dimenzija ličnosti (i 30 faceta tih dimenzija)
Uzrast: od 17 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna
elektronsko testiranje s interpretativnim izveštajem
Trajanje: 35-45 minuta
Ocenjivanje: elektronsko (ePONS - primer izveštaja) ili ručno (samokopirni list za odgovore i profil)
Kategorizacija:
A   B   C
GODINA KONSTRUKCIJE: 1989. 
IZDAVAČI: Sinapsa edicije, Beograd (2015.) i Naklada Slap, Zagreb,


Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) omogućuje detaljnu i sveobuhvatnu procenu ličnosti, baziranu na petofaktorskom modelu ličnosti. Meri 5 širokih dimenzija i 30 faceta (po 5 za svaku dimenziju) koje detaljnije definišu dimenzije.

Sve NEO PI-R skale imaju kontrolu učinka preteranog slaganja, preteranog neslaganja i davanja slučajnih odgovora.

DOMENI I FACETE KOJE MERI REVIDIRANI NEO INVENTAR LIČNOSTI

DOMENI
Neuroticizam (N)
Ekstraverzija (E)
Otvorenost (O)
Prijatnost(A)
Savesnost (C)

FACETE NEUROTICIZMA
N1: anksioznost
N2: ljutita hostilnost
N3: depresivnost
N4: samousmerenost
N5: impulsivnost
N6: vulnerabilnost (ranjivost)  

FACETE EKSTRAVERZIJE
E1: toplina
E2: druželjubivost
E3: asertivnost
E4: aktivitet
E5: traženje uzbuđenja
E6: pozitivne emocije


FACETE OTVORENOSTI
O1: fantazije
O2: estetika
O3: osećanja
O4: akcije
O5: ideje
O6: vrednosti

FACETE PRIJATNOSTI

A1: poverenje
A2: iskrenost
A3: altruizam
A4: pomirljivost
A5: skromnost
U6: blaga narav

FACETE SAVESNOSTI
C1: kompetentnost
C2: organizovanost
C3: odgovornost
C4: težnja za postignuću
C5: samodisciplina
C6: promišljenost


Postoje dve verzije NEO PI-R inventara: oblik S za samoprocenu i oblik P za procene od strane drugih. Oba se oblika sastoje od 240 ajtema i 3 ajtema provere valjanosti, a zadatak ispitanika je na petostepenoj skali odrediti u kojoj meri se pojedina tvrdnja odnosi na njega, tj. u obliku P na osobu koju procenjuje.

Interpretacija NEO PI-R-a zahteva stručno obrazovanje u psihološkom testiranju i merenju i može biti različite složenosti.

Za oblik S upitnika u priručniku postoje hrvatske norme za mlađi studentski uzrast (od 17 do 20 godina), na 459 učenika završnog razreda srednje škole i za odrasle ispitanike (od 21 godine nadalje), na 315 ispitanika.

Postoji elektronska verzija inventara koja omogućuje kompjutersko testiranje, ocenjivanje i izradu profila kao i dobijanje detaljnog interpretativnog izveštaja na 14 stranica. Interpretacija uključuje sve kombinacije domena i pojedinih faceta inventara.

Na srpskom jeziku, pod licencom za Srbiju (copyright), objavljeni su upitnik procene i upitnik samoprocene za muškarce i žene, kao i list za odgovore i sažetak, dok su priručnik i profili do daljnjeg dostupni na hrvatskom jeziku.

Za primenu u istraživanjima potrebna je dozvola Izdavača.

et-eponset-itestiranje

  Naziv Opis Cena
NEO PI-R Komplet

Može se naručiti i samo podkomplet za samoprocenu.

63.434,00 din
+
NEO PI-R papir-olovka podkomplet za samoprocenu

ručno bodovanje

48.324,00 din
+
NEO PI-R podkomplet za elektronsko bodovanje

za oblik samoprocene

58.424,00 din
+
NEO PI-R podkomplet za elektronsko zadavanje

za oblik samoprocene

22.664,00 din
+