Skip to main content

Inventar motivacije za postignuće - AMI

H. Schuler, G. C. Thornton III, A. Frintrup, M. Prochaska

Urednik srpskog izdanja: prof. dr Ivana Kovačević

PREGLED

Šta meri: motivaciju za postignuće
Uzrast: od 18 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna; papir-olovka ili elektronsko testiranje
Trajanje:

AMI pun oblik - oko 25 minuta

AMI-K kratki oblik - oko 10 minuta za kratku verziju

Ocenjivanje: ručno (samokopirni list za odgovore) ili elektronski (e-PONS program)
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2004.
IZDAVAČ SRPSKOG IZDANJA: Sinapsa edicije, Beograd, 2022.


Inventar motivacije za postignuće (AMI) bazira se na konceptu motivacije za postignuće kao osobine ličnosti. Primenjuje se u selekciji i razvoju zaposlenih, profesionalnoj orijentaciji i profesionalnom savetovanju, ali i u psihologiji sporta i školskoj psihologiji. 

Mogu ga primenjivati naučnici i stručnjaci za ljudske resurse (psiholozi, ekonomisti, pravnici i druge struke u HR sektorima). 

Inventar sadrži 170 ajtema koji imaju format sedmostepene Likertove skale od (1) „Uopšte se ne odnosi na mene“ do (7) „U potpunosti se odnosi na mene“, a koje se kombinuju u 17 skala

1. Dodatni napor
2. Takmičarski duh
3. Uverenost u uspeh
4. Dominantnost
5. Želja za učenjem
6. Angažovanost
7. Neustrašivost
8. Fleksibilnost
9. „Flow“
10. Postavljanje ciljeva
11. Samostalnost
12. Internalnost
13. Istrajnost
14. Preferiranje teških zadataka
15. Ponos zbog uspeha
16. Samokontrola
17. Težnja za statusom

Mnoge od faceta koje čine AMI slične su tradicionalnim aspektima ličnosti. Dakle, tako zamišljena motivacija za postignuće uključuje facete koje su usko povezane s nekim od tradicionalnih koncepata ličnosti. Ispitivanje profila rezultata za svih 17 faceta AMI-a pruža uvid u jedinstveni motivacijski sklop pojedinca. Takvi su uvidi korisni za savetovanje i pomoć pojedincu.

Interpretacija uključuje analizu opšteg nivoa profila, analizu tri glavna klastera motivacijskih faceta (samouverenost, ambiciju, samokontrolu), kao i analizu pojedinih faceta motivacije za postignuće koje kod pojedine osobe imaju naročito visoke ili niske vrednosti. 

Postoji i kratka verzija Inventara motivacije za postignuće – AMI-K, čija svrha nije diferencijalno merenje pojedine dimenzije motivacije za postignuće nego određivanje pouzdane vrednosti ukupne motivacije za postignuće u kratkom vremenu. AMI-K sadrži 30 ajtema koji najbolje reprezentiraju celokupan inventar. Primena je ista kao kod duže verzije, i traje oko 10 minuta.

Srpska standardizacija AMI inventara sprovedena je na grupi zaposlenih osoba starijih od 18 godina i grupi studenata, iz različitih delova Srbije.

Instrument je dobio Atest, tj. potvrdu o kvalitetu Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

 

et-epons.jpg

Dostupno je i elektronsko bodovanje, kao i elektronska primenena/zadavanje AMI inventara (ePONS program koji funkcioniše po principu kredira: 1 kredit = 1 bodovanje/primena).

Korisnici na raspolaganju imaju i jednodnevnu edukaciju za primenu i interpretaciju ovog instrumenta. Detaljnije...