Skip to main content

Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS

Michelle R. Widows, Glenn P. Smith

Urednik srpskog izdanja: prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović
Recenzent: prof. dr Valentina Baić

PREGLED

Šta meri: simulaciju prisutnosti simptoma psihopatologije i kognitivnog deficita
Uzrast: od 18 godina i stariji
Primena: individualna
Trajanje: 10 do 15 minuta

Ocenjivanje:

Norme:

ručno (samokopirni obrazac za odgovore)

prema originalu
Kategorizacija:
A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2004.
IZDAVAČ SRPSKOG IZDANJA: Sinapsa edicije, Beograd, 2020.

 

Strukturirani inventar simuliranih simptoma (SIMS) je višedimenzionalni inventar za samoprocenu, koji se koristi za otkrivanje simuliranja u različitim kliničkim i forenzičkim okruženjima.

Inventar se sastoji od 75 ajtema, a namenjen je za upotrebu s osobama starijim od 18 godina.
Mogu da ga primenjuju forenzičari i kliničari, kao i stručnjaci iz područja mentalnog zdravlja (psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, socijalni pedagozi, lekari i ostali stručnjaci).

Ukupan rezultat na inventaru predstavlja opštu procenu verovatnoće da pojedinac glumi simptome psihijatrijskog ili kognitivnog poremećaja.

SIMS je snažno sredstvo za dobijanje konvergentnih podataka u proceni simuliranja, kao i u određivanju potrebe za obuhvatnijom procenom.

Psihoza (P)

Procenjuje stepen u kojem ispitanik navodi bizarne ili neobične psihotične simptome koje obično ne nalazimo kod stvarnih psihijatrijskih pacijenata.

Neurološko oštećenje (NO)

Procenjuje stepen u kojem ispitanik navodi nelogične ili visokoatipične neurološke simptome.

Poremećaji pamćenja (PP)

Proceenjuje stepen u kojem ispitanik navodi simptome oštećenja pamćenja koji nisu u skladu s obrascima oštećenja kakve nalazimo kod povreda ili disfunkcije mozga.

Niska inteligencija (NI)

Procenjuje stepen u kojem ispitanik lažira/preuveličava intelektualne deficite netačnim odgovaranjem na jednostavna pitanja iz opšteg korpusa znanja.

Afektivni poremećaji (AP)

Procenjuje stepen u kojem ispitanik navodi atipične simptome depresije i anksioznosti. Ukupan rezultat odražava opšte simuliranje u kliničkoj slici.


Interpretacija je moguća na tri nivoa:
a) klasifikacija kod sumnje na simuliranje
b) deskriptivna analiza povišenih rezultata na skalama
c) deskriptivna analiza na osnovu pojedinačnih ajtema.

Rezultate u SIMS-u treba da tumače stručnjaci za mentalno zdravlje sa formalnom obrazovanjem za procenu slučajeva u kojima se sumnja na simuliranje.

Analiza povišenih rezultata u pojedinim skalama kao i pojedinačnih ajtema može pružiti kvalitativne informacije o specifičnoj prirodi simptoma pojedinca, bilo stvarnih bilo glumljenih, s implikacijama za dijagnozu, interpersonalne interakcije, intervencijske tretmane i procenu ishoda tretmana.

Za primenu ovog instrumenta obavezna je obuka u organizaciji Sinapsa edicije. Detaljnije...

  Naziv Opis Cena
SE-235-01 SIMS OBRAZAC ZA ODGOVORE
14.400,00 din
+
SE-235-50 SIMS KOMPLET

Izdanje Sinapsa edicije, 2020.

20.780,00 din
+
SE-235-90 SIMS PRIRUČNIK
6.380,00 din
+